Advies- en Instemmingsrechten Associate Degree-opleidingen

Geüpdatet 7 months ago door Participatie HvA

Inleiding

Met de wet Versterking Bestuur hebben de opleidingscommissies met ingang van collegejaar ’18-‘19 naast adviesrecht ook instemmingsrecht op onderdelen van de Onderwijs- en Examenregeling. Dit houdt in dat de opleidingscommissies (OC’s), deelraden (DR) en de centrale medezeggenschapsraad (CMR) instemmingsrecht hebben op onderdelen van de Onderwijs- en Examenregeling voor opleidingen aangeboden door de Hogeschool van Amsterdam.

Overzicht instemmingsrechten 2020-2021

In dit overzicht worden de instemmings- en adviesrechten voor de verschillende medezeggenschapsraden voor de Associate Degree-opleidingen in één overzicht weergegeven aan de hand van de indeling van het Format Onderwijs- en Examenregeling. Per paragraaf van de OER is aangegeven wie op welk onderdeel uit de Wet op het Hoger en Wetenschappelijk Onderwijs (WHW) instemming heeft. Dit is aangegeven met de letter uit de wet.

Let op: Waar de Centrale Medezeggenschapsraad en Faculteitsraden gezamenlijk instemming hebben gaat het bij de CMR om de generieke regel en voor de DR om de opleidings-specifieke invulling. Bekijk de gekoppelde wetsartikelen voor meer informatie over de instemming.

1 . Inleiding

OC

DR

CMR

1.01 Leeswijzer

1.02 Relevante informatiebronnen naast Onderwijs- en Examenregeling

1.03 Informatie over toelatingseisen

2. Onderwijs

OC

DR

CMR

2.01 Doelstelling opleiding

2.02 Eindkwalificaties opleiding

C

2.03 Opbouw onderwijsprogramma's

I

I

2.04 Vormgeving onderwijs

X

X

2.05 Evaluatie onderwijs

A1

2.06 Studentbegeleiding

U

2.07 Voorzieningen voor studenten met een functiebeperking

M

2.08 Doorstroom associate-degree naar bacheloropleiding

3. Tentamens en deeltentamens

OC

DR

CMR

3.01 Vorm

3.02 Volgorde

H

H

3.03 Aantal gelegenheden

H

H

30.4 Tentamenrooster

3.05 Inrichting en verplichte deelname praktische oefeningen

D

T

T

3.06 Mondeling (deel)tentamen

N

3.07 Normering van de beoordelingen

3.08 Vaststelling en bekendmaking resultaten

O

O

3.09 Toekennen studiepunten

3.10 Inzage

P Q

P Q

3.11 Verlenen vrijstellingen voor (onderdelen van) onderwijseenheid

R

3.12 Geldigheidsduur

K

K

3.13 Functiebeperking

M

3.14 Taalachterstand

4. Regels bij het maken van (deel)tentamens

OC

DR

CMR

4.01 Aanmelden tentamens en deeltentamens

4.02 Afname tentamens en deeltentamens

4.03 Eigen/individueel werk

4.04 Omschrijving plagiaat

4.05 Plagiaatdetectie

4.06 Omschrijving (ernstige) fraude

4.07 Procedure bij plagiaat en/of fraude

5. Studieadvies

OC

DR

CMR

5.01 Studieadvies propedeuse

5.02 Opschorten studieadvies

5.03 Persoonlijke omstandigheden

5.04 Voorwaarden studieadvies

5.05 Gevolgen negatief bindend studieadvies

6. Examens en diploma

OC

DR

CMR

6.01 Examens

6.02 Diploma

6.03 Graad

6.04 Berekening gemiddelde en cum-laude-regeling

6.05 Verklaring

7. Examencommissie en College van Beroep

OC

DR

CMR

7.01 Verzoeken aan examencommissie

7.02 Beroep bij het college van beroep voor examens (COBEX)

8. Geldigheid Onderwijs- en Examenregeling

OC

DR

CMR

8.01 Reikwijdte

8.02 Vaststelling

8.03 Geldigheid en ingangsdatum

8.04 Overgangsmaatregelen

9. Toetsprogramma's

OC

DR

CMR

9.01 Jaar 1

B E

H J

L S

H J

L S

9.02 Jaar 2

B E

H J

L S

H J

L S

9.03 Onderwijseenheden die verjaren

K

K

10. Begrippen

OC

DR

CMR

10.00 Begrippenlijst

Bijlagen

De volgende bijlagen zijn beschikbaar voor dit artikel:

  1. Instemmings- en adviesrechten
  2. Wet op het Hoger en Wetenschappelijk Onderwijs

Vragen over dit artikel?

Wanneer je naar aanleiding van dit artikel nog vragen of opmerkingen hebt over de instemmingsrechten van de medezeggenschap op de Onderwijs- en Examenregeling, kan je contact opnemen met de beleidsafdeling Onderwijs & Onderzoek door een e-mail te sturen naar oer@hva.nl of bekijk de contactinformatie van de ondersteuning.


Hoe hebben we het gedaan?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)