Wat zijn de regels voor verplichte aanwezigheid in relatie tot toetsing?

Geüpdatet door Centrum voor Medezeggenschap

Op de Hogeschool van Amsterdam hebben we een door het College van Bestuur vastgesteld toetsbeleid, waarin ook iets wordt gezegd over regels voor het verplicht stellen van aanwezigheid:

Bijlage 5: HvA regels voor verplichte aanwezigheid in relatie tot toetsing

Op basis van de WHW kunnen opleidingen bij onderwijseenheden waarbij sprake is van ‘praktische oefening’ een aanwezigheidseis stellen als voorwaarde om aan (deel)tentamens deel te mogen nemen. Praktisch oefening wordt in de WHW als volgt aangeven: “de verplichting tot het deelnemen aan praktische oefeningen met het oog op de toelating tot het afleggen van het desbetreffende tentamen” (art, 7.13, lid 2, t)

De crux is dat het gewenste leereffect uitsluitend en aantoonbaar door deelname aan de geplande bijeenkomsten behaald kan worden. Deze redenering moet in de bijeenkomsten worden waargemaakt. De aanwezigheid is dan een voorwaarde om deel te mogen nemen aan het (deel)tentamen. Aanwezigheid op zichzelf is geen leerprestatie. Daar kunnen dus geen studiepunten aan worden toegekend. Wel is het mogelijk om tijdens de bijeenkomsten individuele leerprestaties direct te beoordelen en te waarderen en om die waardering - voor die feitelijke leerprestatie (= toetsing) tijdens de bijeenkomst - mee te nemen in het tentamencijfer.

In het Onderwijs- en Examenregeling, de studiegids, de studiehandleiding en in het gesprek met de studenten moet heel duidelijk worden verantwoord waarom deze bijeenkomsten verplicht zijn, met andere woorden: waarom dit gewenste leereffect alleen in een verplichte lessituatie behaald kan worden.

De aanwezigheidsplicht is vermeld in de studiegids: welk studieonderdeel, welke bijeenkomsten of welk deel van de bijeenkomsten en hoe wordt omgegaan met te laat komen. De studenten moeten in gelegenheid worden gesteld om een bepaalde mate van afwezigheid wegens overmacht in te halen. De voorwaarden en de procedure moeten helder in de studiegids staan beschreven.


Hoe hebben we het gedaan?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)