Wat wordt er onder monitoring en evaluatie van de meerjarenplannen verstaan?

Geüpdatet door Centrum voor Medezeggenschap

In de opleidingscommissies en medezeggenschapsraden (deelraden en CMR) wordt jaarlijks besproken wat de plannen zijn voor het uitgeven van de studievoorschotmiddelen en de voortgang hiervan. Jaarlijks kijken de medezeggenschap en de zeggenschap (opleidingsmanagers, decanen en het College van Bestuur) samen of de meerjarenplannen worden voortgezet, bijgesteld/vernieuwd of stopgezet. Om te kunnen kijken naar het voortzetten, bijstellen/vernieuwen, of stopzetten van de meerjarenplannen is een gedegen monitoring gedurende het jaar en (korte) evaluatie vanuit de zeggenschap en medezeggenschap (in het jaarverslag) nodig.

Monitoring

Onder de monitoring van de meerjarenplannen wordt verstaan hoe en of de meerjarenplannen worden uitgevoerd. Misschien dat er binnen jullie opleiding wel is afgesproken dat er meer docenten zouden worden aangenomen om de werkdruk van de docenten te verlagen, zodat zij zich meer kunnen richten op het leerproces van de student in de klas. Dan is het voor de monitoring goed om te kijken naar of er inderdaad meer docenten zijn aangenomen bij de opleiding.

Taak voor de opleidingscommissie en medezeggenschapsraden is om met de gesprekspartners afspraken te maken, wanneer zij het gesprek voeren over het meerjarenplan en dat zij die gemaakte afspraken ook formeel vastleggen.

Bij de monitoring van de meerjarenplannen gaat het dus niet over of de inzet van de middelen ook daadwerkelijk effect heeft gehad. Het gaat er puur over of de middelen zijn ingezet. Als medezeggenschap hoef je over de opbrengsten dus ook niet te evalueren!

Evaluatie

Onder de evaluatie wordt verstaan dat zowel zeggenschap als medezeggenschap beiden een evaluatie doen over het proces van de studievoorschotmiddelen. Vanaf de vorige evaluatie tot aan de instemming met het nieuwe meerjarenplan en het schrijven van de nieuwe jaarlijkse evaluatie.

Taak voor de OC en de medezeggenschapsraad is dan ook om deze vragen te beantwoorden en op te nemen in hun jaarverslag.

Taak voor de gesprekspartner is om over het proces van de kwaliteitsafspraken ook een korte rapportage te schrijven die zij met andere betrokkenen in de faculteit/Hogeschoolbreed delen en bespreken.

In het document 'Handreiking jaarverslag opleidingscommissies' staan vragen die meegenomen moeten worden in de evaluatie van het proces van de studievoorschotmiddelen.

Hoe hebben we het gedaan?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)