Hoe komen wijzigingen tot stand?

Geüpdatet door Centrum voor Medezeggenschap

Ieder najaar komt, in opdracht van het CvB, een werkgroep onder leiding van de beleidsafdeling Onderwijs en Onderzoek (O&O) bij elkaar. Iedere faculteit is hierin vertegenwoordigd, door een medewerker aangewezen door de decaan. De Centrale Medezeggenschapsraad is vertegenwoordigd door een docent- en een studentlid. Daarnaast bestaat de werkgroep uit het hoofd Juridische Zaken van de HvA.

In de werkgroep bespreken we welke noodzakelijke wijzigingen in de formats nodig zijn. Dat kan gaan om een wetswijziging of jurisprudentie, waardoor een regel moet worden aangepast. Het kan ook gaan om een beleidswijziging van de HvA of een wijziging in de uitvoering van bepaalde werkzaamheden. De leden van de werkgroep verzamelen deze input vanuit hun achterban.

De gewijzigde OER wordt voorgelegd aan diverse vertegenwoordigers binnen de HvA voor advies en aan het einde van het kalenderjaar voorgelegd aan de CMR te instemming. Na instemming worden de concepten door het CvB vastgesteld en verspreid binnen de HvA.


Hoe hebben we het gedaan?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)