Pilots BSA: wie gaan er mee doen en wie moeten er instemmen?

Geüpdatet door Centrum voor Medezeggenschap

Zoals aangegeven gaan we in 2023-2024 pilots rond het studie-advies draaien. Eind januari 2023 ontvangen de opleidingen een afwegingskader dat ze kunnen gebruiken om een keuze tot deelname te maken. Vervolgens gaan we inventariseren welke opleidingen hieraan mee willen doen.Het studieadvies is onderdeel van hoofdstuk 5 van de formats OER Bachelor en Associate Degree (Masters kennen geen studieadvies). Op dit hoofdstuk hebben de opleidingscommissie en deelraad adviesrecht. Zij kunnen de opleiding adviseren over dit onderwerp maar er bestaat geen instemmingsrecht op. Eventuele deelname aan de pilots wordt bepaald door de opleiding. Het is belangrijk dat de decaan bij deze besluitvorming betrokken wordt.

Wanneer moeten opleidingen dit besluit genomen hebben?

Dat is afhankelijk van de facultaire planning, waarin opgenomen is wanneer de OER aan de medezeggenschap voorgelegd moet worden.


Hoe hebben we het gedaan?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)