Toelichting op de wijzigingen OER-format 2020-2021

Geüpdatet 1 month ago door Participatie HvA

Artikel 2.3, lid 3 - Bij keuzeonderwijs kan de opleiding nadere regels stellen omtrent aanmelding en deelname. 

In dit artikel wordt als wijziging opgenomen dat opleiding zelf kunnen kiezen om nieuwe bepalingen op te nemen als het gaat om aanmelding en deelname bij keuzeonderwijs. Met als reden dat steeds meer opleidingen werken met keuzeonderdelen. Om deze keuzeonderdelen goed te kunnen organiseren kan het van belang zijn om vooraf te weten hoeveel studenten zullen deelnemen. Opleidingen kunnen daarom ervoor kiezen deze nieuwe bepaling op te nemen. De bepaling hoeft dus niet in de OER te komen als de opleiding niet kiest voor het instellen van nadere regels omtrent aanmelding en deelname aan het keuzeonderwijs.

Artikel 2.11, lid 1 - Extra optie over voorwaarden voor doorstroom van propedeuse naar hoofdfase uit OER 2019-2020 in het kader van Corona-maatregelen ook handhaven in OER 2020-2021.

In dit artikel wordt als wijziging opgenomen dat in het kader van de Corona-maatregelen er in de OER 2019-2020 een extra optie opgenomen is, die gaat over voorwaarden voor doorstroom van de propedeuse naar de hoofdfase (jaar 2). Deze extra optie wordt ook gehandhaafd in de OER 2020-2021. Door het opschorten van het BSA voor propedeusestudenten die de puntennorm niet halen, stromen er meer studenten door naar de hoofdfase. Met deze extra optie kunnen opleidingen bepalen dat studenten pas bij een bepaald aantal studiepunten aan de hoofdfase mogen beginnen. Mochten er studenten zijn die deze puntennorm nog niet behaald hebben, dan moeten zij eerst studieonderdelen van de propedeuse behalen. Opleidingen bepalen zelf of ze van deze optie gebruik willen maken.

Artikel 3.1, lid 4 en artikel 4.3, lid 1 - Bepalingen over groepswerk en individuele beoordeling zijn vereenvoudigd. Bij deeltentamen is groepsbeoordeling mogelijk.

In dit artikel wordt als wijziging opgenomen dat bij een deeltentamen voortaan groepsbeoordeling mogelijk is. De bepalingen die gaan over groepswerk en individuele beoordeling zijn vereenvoudigd om ze zo beter leesbaar en begrijpelijk te maken. Het komen tot een individuele beoordeling kan op verschillende manieren ingericht worden. Daarom is de omschrijving om die reden kernachtiger gemaakt.

Verder is het mogelijk om bij een deeltentamen een groepsbeoordeling te hanteren. Bijvoorbeeld in het geval van een presentatie door drie studenten één cijfer te geven in plaats van drie aparte cijfers met onderbouwing. Dit past beter bij de huidige praktijk van veel opleidingen. Let op: dit kan enkel bij een deeltentamen. Bij een afsluitend tentamen dient altijd een individuele beoordeling gegeven te worden.

Artikel 3.13 en 3.14 - In het geval van functiebeperking en taalachterstand, eerst melden bij studentendecaan, voorafgaand aan het indienen van een verzoek.

In dit artikel wordt als wijziging opgenomen dat studenten met een functiebeperking of taalachterstand eerst zich melden voor een afspraak bij de studentendecaan alvorens een verzoek te doen bij de examencommissie. Het is onhandig als studenten eerst een verzoek indienen en vervolgens overleggen met de studentendecaan. Dit zorgt voor vertraging en kan leiden tot verzoeken die niet zinvol zijn. Daarom wordt de procedure omgedraaid: eerst melden bij de studentendecaan en vervolgens een verzoek indienen. Een deel van de verzoeken is sowieso gemandateerd aan het studentendecanaat dus deze werkwijze is duidelijker en efficiënter voor alle betrokkenen.

Artikel 4.7 lid 5 - Fraude/plagiaat: ongeldig verklaard werk mag opnieuw worden ingeleverd als de examencommissie hiervoor toestemming geeft.

In dit artikel wordt als wijziging opgenomen dat de student ongeldig verklaard werk opniew mag worden ingeleverd als de examencommissie hiervoor toestemming geeft. In het geval van fraude en plagiaat bestond de bepaling dat ongeldig verklaard werk niet opnieuw ingeleverd mag worden. Dit is een zware maatregel als er geen sprake is van opzettelijk plagiaat of als het plagiaat heel beperkt is. Dat zou er bijvoorbeeld toe kunnen leiden dat een verslag geheel opnieuw geschreven moet worden terwijl er maar op kleine schaal per ongeluk plagiaat is gepleegd. Daarom wordt deze bepaling versoepeld. Het is aan de examencommissie om de strafmaat te bepalen en zij kunnen dan ook bepalen of het werk opnieuw ingeleverd mag worden.


Hoe hebben we het gedaan?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)