Kennisclip: Toelichting format Onderwijs- en Examenregeling 2020-2021

Geüpdatet 8 months ago door Participatie HvA

In de volgende kennisclip worden de wijzigingen in het format Onderwijs- en Examenregeling 2020-2021 ten opzichte van het voorgaande jaar besproken.

Transcript

Dia 1: Opening

In deze kennisclip worden de belangrijkste wijzigingen in het OER format bachelor, master en AD voor 2020-2021 ten opzichte van het jaar daarvoor benoemd en toegelicht.

Dia 2: Artikel 2.8.3

Voortaan beslist de opleidingsmanager over voortzetting van een traject hoger kennisniveau aan het einde van het eerste en tweede jaar van dat traject. Dit sluit aan bij de verdeling van de bevoegdheden. De opleidingsmanager beslist over toelatings- en doorstroom.

Dia 3: Artikel 3.1.4

Bij het beoordelen van de individuele bijdrage binnen groepswerk, gaat het om de beoordeling van een individueel herkenbare prestatie. In de opdrachttekst moet staan hoe hieraan concreet invulling wordt gegeven. Voorheen stond er dat er een individuele beoordeling moest komen op basis van de leerdoelen. Dat een (deel)tentamen gekoppeld is aan leerdoelen is evident en de nieuwe formulering doet meer recht aan het leren in groepswerk en hoe dat zinvol beoordeeld kan worden.

Dia 4: Artikel 3.3.2

Er zijn ook andere dan persoonlijke omstandigheden om een extra herkansing toe te kennen. De wijziging geeft de examencommissie meer ruimte om op grond van de eigen expertise en in overleg met betrokken docenten, studentbegeleiders en/of studentendecaan te besluiten of een student in aanmerking komt voor een extra tentamengelegenheid. Dit sluit aan bij de huidige praktijk.

Dia 5: Artikel 3.8 en 3.10

Om te voorkomen dat studenten teveel nadeel zouden kunnen ondervinden van logistieke knelpunten bij het plannen van herkansingen en inzages is besloten dat de bekendmaking van de resultaten en de inzage uiterlijk 5 werkdagen vóór de herkansing moeten plaatsvinden.

Onder de AVG geldt inzagerecht voor de gehele bewaartermijn van resultaten. In het licht van de werkbaarheid voor studenten en docenten, is de formulering zo gekozen dat een inzagetermijn van 15 werkdagen nog steeds de voorkeur heeft waar alleen indien nodig van afgeweken wordt.

Dia 6: Artikel 3.11.3

Om niet-honoreerbare vrijstellingsverzoeken bij de examencommissie te voorkomen, kunnen opleidingen die dat wensen nu opnemen dat vrijstelling voor afstudeeronderdelen niet mogelijk is.

Dia 7: Artikel 4.4

Omdat plagiaat in een concept niet “minder” plagiaat is dan plagiaat in een eindversie, is nu expliciet opgenomen in de OER dat daarbij dezelfde sancties kunnen worden opgelegd.

Dia 8: Artikel 5.1.3

Sommige opleidingen hebben het eerste jaar opnieuw ingericht en wilden in verband daarmee een andere BSA-norm dan 50 studiepunten kunnen hanteren. Na raadpleging van de literatuur en een aantal experts is besloten opleidingen de ruimte te geven zelf de BSA-norm vast te stellen met een minimum van 40 en een maximum van 50 studiepunten.

Dia 9: Artikel 6.1.3

Naar aanleiding van enkele casussen is een nieuw lid toegevoegd in hoofdstuk 6 over examens, propedeusediploma en getuigschrift. Als een student zich uitgeschreven had, maar later alsnog resultaten overlegt die behaald zijn tijdens inschrijving, kan de examencommissie alsnog besluiten tot diplomering. Het nieuwe lid geeft ook de mogelijkheid om de juiste tentamendatum op het getuigschrift te zetten bij uitstel van afstuderen: niet de laatste tentamendatum van de hoofdfase, maar de datum van het laatstgemaakte tentamen.

Dia 10: Artikel 6.4

Om recht te doen aan de realiteit van studenten die hoge cijfers halen én zich naast hun studie inzetten voor allerlei zinvolle zaken is voor cum laude de maximale studieduur verlengd naar nominaal plus 1 jaar. Voor summa cum laude geldt wel de eis van nominale studieduur en ligt de cijfergrens bij 9 in plaats van 8. Toegevoegd bij de hoofdfase is dat er nooit fraude of plagiaat is vastgesteld.

Dia 11: Afsluiting

Heb je vragen over de Onderwijs- en Examenregeling? Kijk dan in de kennisbank voor medezeggenschap op hva.nl/participatie onder medezeggenschap of stel je vraag via oer@hva.nl.

Bijlagen

De volgende bijlagen zijn beschikbaar voor dit artikel:

  1. Presentatie: Toelichting Format Onderwijs- en Examenregeling 2020-2021 (PowerPoint)
  2. Hand-out: Toelichting Format Onderwijs- en Examenregeling 2020-2021 (PDF)

Vragen over dit artikel?

Wanneer je naar aanleiding van dit artikel nog vragen of opmerkingen hebt over de instemmingsrechten van de medezeggenschap op de Onderwijs- en Examenregeling, kan je contact opnemen met de beleidsafdeling Onderwijs & Onderzoek door een e-mail te sturen naar oer@hva.nl of bezoek het kenniscentrum.


Hoe hebben we het gedaan?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)