Wat is de taak van de Centrale Medezeggenschapsraad?

Geüpdatet door Centrum voor Medezeggenschap

De CMR heeft tot taak de onderwijskwaliteit van de Hogeschool-breed te waarborgen en controleren door middel van de instemmings- en adviesrechten die hun tegemoetkomen. De CMR doet dat jaarlijks door over een aantal grote onderwerpen te spreken waarbij zij instemmings- en adviesrecht hebben.

Deze onderwerpen hebben directe invloed op de onderwijskwaliteit. De onderstaande onderwerpen zijn een greep uit de vele onderwerpen waarover de CMR spreekt. De belangrijkste worden genoemd:

 • Onderwijs- en Examenregeling
  In de onderwijs- en examenregeling zijn de geldende procedures en rechten en plichten vastgelegd die te maken hebben met de inrichting van het onderwijs en examens van de opleiding. De CMR heeft hierop instemmings- en adviesrechten.

 • Kwaliteitsafspraken/Studievoorschotmiddelen
  In de kwaliteitsafspraken is vastgelegd waar hogescholen en universiteiten de studievoorschotmiddelen aan mogen besteden. Met studievoorschotmiddelen wordt het geld bedoeld dat vrijkwam toen de basisbeurs van studenten werd omgezet naar een lening. De middelen worden besteed ter verbetering van de kwaliteit van het onderwijs. De CMR heeft instemmings- en adviesrechten op de besteding van de studievoorschotmiddelen Hogeschool breed en zij mag plannen aandragen waaraan zij denken dat de middelen zouden moeten worden besteed.

 • Begroting van de hogeschool
  De CMR heeft instemmings- en adviesrechten op de begroting van de CMR. De begroting wordt besproken in de Centrale medezeggenschapsraad met het College van Bestuur (formele gesprekspartner).

 • Studentenstatuut
  In het Studentenstatuut zijn de belangrijkste rechten en plichten vastgelegd van de (toekomstige) deelnemers aan het onderwijs van de hogeschool. De CMR heeft hierop instemmings- en adviesrechten.


Hoe hebben we het gedaan?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)